Follow by Email

Tuesday, September 13, 2016

PANGLIMO, BUEK APO TIKAM MEJO!


si anu tu
cakap bosar
Panglimo Bugis 
katonyo
tak gontar 
halilintar
bolah bumi

kok yo 
kok sungguh
kau panglimo garang
misai berkalok
pisau dah asah
langir limau dah
poi botikam 
hontak bodobin
honyak lanyak 
lenyek penyek dio

takek tikam mejo 
somuo oghang bolih buek
kam botikam
ki botoki
mana maknikam
nun ujung kaki

No comments:

Post a Comment