Follow by Email

Thursday, February 19, 2015

MAN OF THE ARCHIPELAGO - SHAYKH TAHIR JALALUDDIN


Shaykh Muhammad Tahir Jalaluddin – noted religious reform journalist and writer, 1900-41

1930. Perisai Orang Beriman: Pengisi tentang Madzhab Orang Kadian. Setia Press, Singapura
1932. Ini Huraian yang Membakar “Taman Persuratan” Haji Bakar. Al-Matba’a al-Marbawiya
1938. Ringkasan pada Mengenalkan Kandungan Kitab Huraian yang Utama atau Pati Kiraan pada Menentukan Waktu Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma. Malaya Press, Singapura
1953. Risalah Penebas: Bidaah-bidaah di Kepala Batas. Persama Press, Penang

Abu Bakar Hamzah. 1988. Sheikh Tahir Jalal ‘uddin. Medium 1, 1 Sept 1988
Hamdan Hassan. 1973. Sheikh Tahir Jalaluddin: pelopor pemikiran Islam di Malaysia. Dewan
       Bahasa XVII(9):405-19
Mohd Sarim Mustajab. 1977. Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin al-Falaki: pelopor gerakan Islah Islamiyah di Tanah Melayu. Malaysia in History XX(2):1-11

No comments:

Post a Comment